RODO

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych określane jako „RODO”, GDPR”). Administrator danych obowiązany jest do udzielania osobie, której dane osobowe zostały pozyskane, informacji dotyczących między innymi swoich danych kontaktowych, celu przetwarzania oraz odbiorcach danych osobowych i kategoriach tychże odbiorców (art. 13 i 14 RODO), co niniejszym czynimy. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: ELŻBIETA BESKA-MRÓZ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NASZA PRZYCHODNIA"

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Konrada Mroza, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@naszaprzychodnia.eu.

1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług medycznych, rehabilitacyjnych i stomatologicznych w ramach prowadzonej działalności.

2. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

3. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcom oprogramowania wykorzystywanego w ramach świadczenia usług medycznych, zewnętrznym audytorom, zleceniobiorcom świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony mienia, podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, instytucjom publicznym w zakresie przewidzianym przepisami prawa);

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres związany ze świadczeniem usług medycznych przez Administratora, wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

6. Jednocześnie Administrator danych ma obowiązek zareagować na każde żądanie dostępu czy sprostowania i poinformować żądającego o podjętych działaniach nie dalej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż w ciągu łączenie trzech miesięcy (art. 12 RODO);

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

8. Informujemy, iż przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W związku z nowymi standardami ochrony danych, Administrator zapewnia bezpieczeństwo Państwa danych osobowych powierzonych w związku ze świadczeniem usług oraz przechowuje je w sposób zgodny z obowiązującym porządkiem prawnym, jak również chroni stosownym systemem zabezpieczeń.